fbpx

Wynajem mieszkania, pokoju czy domu może odbywać się bez podpisania umowy najmu, po zawarciu umowy ustnej czy po prostu na podstawie stanu faktycznego. Jest to ważna umowa, do której stosowane są przepisy prawa o najmie – huslejelov. Warto jednak dla własnego bezpieczeństwa i ze względów dowodowych, podpisać umowę. Podpisując umowę najmu wiemy jakie mamy prawa i obowiązki szczególne, jest ona także wymagana przy ubieganiu się o różnego rodzaju dopłaty i dofinansowanie z kommune.

Umowa najmu - wzór
Opracowany został jeden wzór kontraktu najmu. Używanie tego wzoru nie jest obowiązkowe ale warto po niego sięgnąć ponieważ zawiera on wszystkie istotne elementy najmu i możemy mieć pewność, że żadna ważna rzecz nie zostanie pominięta.

Pobierz wzór umowy najmu tutaj.

Czynsz
Umówiona w kontrakcie kwota czynszu, nie jest bezwzględnie obowiązująca. Może się okazać, że czynsz jest za wysoki i wtedy istnieje możliwość jego obniżenia. Tak więc krótko po podpisaniu umowy najmu, można zmienić wysokość czynszu, jaka wynika z tej umowy.

Przeczytaj też: Jak obniżyć swój czynsz i opłaty? i Huslejenævnet – w czym może pomóc?

Czas wynajmu
Generalną zasadą jest wynajem na czas nieokreślony.
Jeśli wynajmujący chce zawrzeć z konkretnym najemcą umowę na czas określony, to może to zrobić tylko raz na okres dwuletni a jeśli na dłuższy czas określony to tylko z ważnego powodu – najczęściej wymienianym jest delegacja właściciela do pracy za granicą. Jeśli właściciel kilku mieszkań zawiera z kilkoma najemcami, umowy na czas określony, podając ten sam powód (np. wspomniany wyjazd za granicę), to jest to niezgodne z prawem.
Umowa na czas określony kończy się z upływem czasu na jaki została zawarta, chyba, że w umowie zostały określone inne, dopuszczalne przez prawo, powody zakończenia umowy. Po tym czasie, umowa przekształca się z mocy prawa na czas nieokreślony.
Wypowiedzenie umowy najmu, zawartej na czas nieokreślony, może nastąpić tylko z ważnych powodów, np. nieopłacanie czynszu lub poważne naruszenie obowiązków najemcy.

Dodatkowe obowiązki i opłaty - paragraf 11 umowy
Zwróć uwagę zwłaszcza na paragraf 11 i umieszczone w nim informacje o dodatkowych opłatach lub obowiązkach. W tym miejscu właściciele mieszkania/administratorzy najczęściej umieszczają niezgodne z prawem zapisy.
Jeśli niezgodne z prawem zapisy pojawiły się w tym miejscu i umowa została podpisana, nie trzeba wykonywać obowiązków zapisanych w tym paragrafie ani płacić niezgodnych z prawem opłat. Właściciel/administrator nie może wypowiedzieć umowy, twierdząc, że najemca nie wywiązuje się z tych obowiązków, do których się zobowiązał podpisując umowę, a które de facto są niezgodne z prawem. Jeśli skieruje sprawę do sądu, z pewnością ją przegra.
Wiele zapisów w umowie, zwłaszcza w paragrafie 11, nakładających obowiązki na najemców musi być dodatkowo podkreślonych (pogrubioną, podkreśloną czcionką i kursywą). Jeśli nie są, może to być podstawą do unieważnienia tych zapisów.
Aby sprawdzić, które zapisy w konkretnej umowie są niedozwolone, należy przesłać swoją umowę najmu do profesjonalisty, także już po podpisaniu, aby sprawdzić czy jest zgodna z prawem i czy wszystkie obowiązki z niej wynikające musimy realizować a także jaka ochrona nam przysługuje.
Sprawdzenia zgodności z prawem umowy najmu można dokonać u adwokata albo w jednej z organizacji lokatorskich, jeśli jest się jej członkiem.

Przeczytaj również: Wynajem w Danii - co warto wiedzieć? i Organizacje lokatorskie w Danii

Korespondencja z właścicielem/administratorem
Umowa przewiduje określony sposób komunikacji pomiędzy stronami kontraktu: w jaki sposób należy zgłaszać usterki, na jaki adres wysyłać korespondencję itp. Może to być zwykły adres pocztowy lub adres mailowy. Jedynie w przypadku wypowiedzenia najmu, obowiązują wyjątkowe zasady - właściciel może wysłać wypowiedzenie najmu tylko i wyłącznie listem poleconym, na wskazany przez najemcę adres do korespondencji. Najemca z kolei może wysłać wypowiedzenie na umówiony w kontrakcie adres pocztowy lub mailowy.

Protokół zdawczo-odbiorczy i informowanie o usterkach
Nowe przepisy lokatorskie z 1 lipca 2015 r., przewidują obowiązek sporządzania protokołów ze stanu mieszkania, przy przeprowadzce i wyprowadzce, wspólnie przez najemcę i wynajmującego. Jest to, obok umowy najmu, najważniejszy dokument, stanowiący podstawę rozliczania depozytu.
Po przeprowadzce, w ciągu 14 dni można zgłosić inne wady, które nie zostały spisane na protokole a o wszelkich ukrytych usterkach i wadach, które ujawniają się później, należy informować właściciela/administratora jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki. Wszystkie te informacje należy przekazywać na piśmie, w sposób ustalony w umowie.

Depozyt
Właściciel mieszkania może żądać od najemcy zabezpieczenia, które może przybrać postać:

1. przedpłaty czynszu (max. trzykrotność miesięcznego czynszu) - forudbetalt leje
2. depozytu (max. trzykrotność miesięcznego czynszu)

Łączna kwota zabezpieczenia nie może zatem przekroczyć 6-cio krotności miesięcznego czynszu (nie można żądać np. depozytu w wysokości 6-cio krotności miesięcznego czynszu). W umowie należy wskazać, jaka kwota odpowiada przedpłacie a jaka depozytowi.
Prawo lokatorskie szczegółowo reguluje zasady rozliczania depozytu i nie pozwala właścicielowi mieszkania na dowolne obciążanie najemcy kosztami remontu. Ma w tym pomóc obowiązek sporządzenia protokołów i przepisy prawa, które mówią, że właściciel mieszkania/administrator nie może wymagać od najemcy pokrycia kosztów remontu całego mieszkania, a tylko kosztów remontu w ramach normalnego zużycia i zmian, wynikających z protokołów – przy przeprowadzce do mieszkania i wyprowadzce.

Przeczytaj artykuł: Wszystko o depozycie

Płać rachunki
Opłacaj rachunki i czynsz o czasie i zatrzymuj dowody wpłaty. Sprawdzaj czy jakieś opłaty nie wróciły na Twoje konto i na bieżąco wyjaśniaj wszystkie niezgodności w opłatach, nadpłaty lub niedopłaty. Jest to ważne, ponieważ niepłacenie rachunków o czasie, jest najczęstszą przyczyną rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowym.

Podnajem
Najemca ma prawo do podnajmu całego mieszkania. Prawo dopuszcza taką możliwość z ważnego powodu, np. choroba lub delegacja na okres dwóch lat, chyba, że właściciel mieszkania i najemca uzgodnili inny termin. Dopuszczalne jest także podnajęcie części mieszkania.

Podpisując umowę najmu - pamiętaj!
1. Sprawdź dane właściciela nieruchomości lub innej osoby, od której wynajmujesz mieszkanie/dom.

2. Wprowadzając się do mieszkania sporządź wraz z właścicielem/administratorem protokół zdawczo-odbiorczy – jak najbardziej szczegółowy wraz ze zdjęciami.

3. Przeczytaj dokładnie umowę przed podpisaniem i wyjaśnij wszystkie wątpliwości od razu.

4. Opłacaj czynsz i rachunki o czasie i zatrzymuj dowody wpłaty.

5. Zapisz się do jednej z organizacji lokatorskich w Danii, zwłaszcza jeśli będziesz wynajmować mieszkanie przez dłuższy czas.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony